Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt 2% dane O škole Novinky Jedálny lístok Poskytovanie informácií Mapa Ochrana osobných údajov GDPR
Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk Aj
Biológia B
Človek a svet práce
Dejepis D
Environmentálna výchova ENV
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova Ev
Futbalová prípravka FP
Fyzika F
Geografia G
Hry a hrové činnosti podľa výberu detí HaČpVD
Hudobná výchova Hv
Chémia Ch
Informatická výchova INF
Informatika I
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Matematika M
Náboženská výchova Nv
Náboženská výchova evanjelická NBVe
Náboženská výchova katolícka NBVk
Nemecký jazyk Nj
Občianska náuka ON
Občianska výchova Ov
Pobyt vonku PV
Práca s počítačom Pr p
Pracovné vyučovanie Pv
Pracovné vyučovanie ŠZŠ PVCŠ
Predprimárne vzdelávanie doobeda PPVD
Predprimárne vzdelávanie poobede PPVP
Prírodopis P
Prírodoveda Pr
Prvouka Pr
Regionálna výchova RGV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk Sj
Slovenský jazyk a literatúra Sj
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technická výchova Tch v
Technika T
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova Tv
Triednická hodina TH
Tvorba životného prostredia
Viac ako peniaze VAP
Vlastiveda Vl
Výchova umením Vu
Výtvarná výchova Vv
Vzdelávacia aktivita VA
Základy programovania ZAP
Zdravotné cvičenie ZC
Zemepis Z

© aScAgenda 2024.0.1454 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.05.2024