Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt 2% dane O škole Novinky Jedálny lístok Poskytovanie informácií Mapa Ochrana osobných údajov GDPR
Navigácia
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou
  
Adresa školy956 53 Slatina nad Bebravou
Telefón038 7663218
E-mailzsslatinanb@gmail.com
WWW stránkahttps://www.zsslatina.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Riaditeľka školyMgr. Ivana Mikušová0383811272iva.mikusova@gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky školyMgr. Jana Adámková0383811272adamkova.ja@gmail.com

Rada školy

Titl., priezvisko, menofunkcia v RŠKontakt
Lukáš Pavlispredseda RŠ, člen RŠ za rodičov ZŠ 
   
Veronika Šikováčlen RŠ za pedagogických zamestnancov MŠ 
Ing. Terézia Setnickáčlen RŠ za pedagogických zamestnancov ZŠ 
Marcela Černováčlen RŠ za prevádzkových zamestnancov 
   
Ing. Alena Krchováčlen RŠ za rodičov ZŠ 
Mgr. Jozef Janechčlen RŠ za rodičov ZŠ 
Ing. Veronika Malováčlen RŠ za rodičov MŠ 
   
   
Marta Doktorováčlen RŠ delegovaný zriaďovateľom 
Ing. Anna Šipkováčlen RŠ delegovaný zriaďovateľom 
Jozef Bučkočlen RŠ delegovaný zriaďovateľom 
Mgr. Peter Petrekčlen RŠ delegovaný zriaďovateľom 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Slatina nad Bebravou
SídloSlatina nad Bebravou č.17, 956 53
Telefón038/7663201
E-mailobecslatinanadbeb@gmail.com
IČO:00311073

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

3Rada školy:

Rada školy pracovala v školskom roku 2022/2023 podľa schváleného štatútu a plánu práce na rok 2022/2023. Rada školy na svojich zasadnutiach zhodnocovala priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu počas školského roka a hľadala alternatívne možnosti financovania a materiálnej pomoci pre rozvoj a napredovanie školy, riešili sa tiež možnosti výmeny kúrenia kvôli havarijnému stavu kotolne. Riešila tiež organizačné záležitosti týkajúce sa školského plesu, ktorý sa konal 28.01.2023 a osláv 60.výročia školy, ktoré sa konali 23.09.2023. Plnila si tiež svoju kontolnú a poradnú funkciu.

Poradné orgány školy:

Metodické združenie I.stupňa - vedúca Mgr. Zdenka Vrbičanová

Predmetová komisia humanitných a prírodovedných predmetov - Mgr. Katarína Krajčíková

Činnosť poradných orgánov školy prebiehala podľa plánov práce jednotlivých komisií schválených na pedagogickej rade na školský rok 2022/2023.

V školskom roku 2022/2022 sa podarilo uskutočniť viaceré školské podujatia, škola v prírode, lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, plavecký výcvik, korčuliarsky kurz, exkurzie, akadémia k mesiacu úcty k starším i ku Dňu matiek, školské výlety. MZ a PK na svojich zasadnutiach riešili predovšetkým aplikáciu aktuálnych nariadení MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR do výchovno-vzdelávacieho procesu, organizáciu a priebeh vzdelávania, prospech a správanie jednotlivých žiakov. Žiaci a učitelia sa úspešne zapojili do viacerých predmetových a umeleckých olympiád, v ktorých získali aj popredné miesta (matematická olympiáda, pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, Vesrmír plný vedomostí, Všetkovedko, Slovina je hra, matematický klokan, cezpoľný beh. MZ a PK zorganizovali pre žiakov aj podporné aktivity k Týždňu vedy a techniky, Dňu vody, Dňu Zeme a tiež denný letný tábor pre žiakov 1.- 5.ročníka). Veľmi úspešne sa zapájali aj do národných a medzinárodných projektov - škola získala akreditáciu pre progrmam Erasmus+, v rámci ktorého v aktuálnom školskom roku zrealizovala jednu skupinovú žiacku mobilitu s parnerskou poľskou školou v Górne (žiaci 7.- 9.ročníka, výmena skúseností s dobrovoľníckymi projektami, návšteva vyučovacích hodín, podpora komunikačných schopností žiakov v cudzom jazyku) a dve individuálne vzdelávacie mobility pedagogických zamestnancov zamerané na podpory jazykových kompetencií zamestnancov školy a hľadanie nových partnerov pre medzinárodné projekty. Žiaci 8.ročníka sa zapojili do národného projektu Life IP - Vieme, čo dýchame - zameraného na identifikáciu školdivých plynných látok pochádzajúcich z dopravy v okolí školy. V rámci tejto súťaže tiež získali cenu odbornej porory v plagátovej súťaži.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 115

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Počet žiakov v základnej škole k 15.09.2022 115

Počet detí v materskej škole 29

Ročník:1.2.3.4. 5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111 111119
počet žiakov12121218 121313158115
z toho v ŠKD1212108 1    43

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP167
DPP 1
Znížený úväzok31
ZPS  
Na dohodu10

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01616
vychovávateľov011
asistentov učiteľa033
    
spolu02020

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
II. stupeňtechnika5

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Matematická olympiáda 4.miesto   
Pytagoriáda 1.miesto   
Olympiáda zo SJL 2.miesto   
Cezpoľný beh 1.miesto D, 2.miesto CH   
Vesmír plný vedomostí  2.miesto  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2022/2023 škola zrealizovala dve besiedky pre obec pri príležitosti mesiaca úcty k starším a Dňa matiek. 28.1.2023 v spolupráci s radou školy zorganizovala tradičný školský ples a 23.09.2023 aj oslavy 60.výročia školy. V druhom polroku škol. roka sa žiaci 8.ročníka zapojili do národéhoj projektu Life IP - Vieme, čo dýchame, výsledky ktorého prezentovali na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja 26.06.2023 a v rámci ktorého získali tiež cenu odbornej poroty na Ministerstve životného prostredia. O projekte školy informovala verejnosť aj prostredníctvom reportáže v Bánovskej televízii. V marci škola zorganizovala Deň otvorených dverí pre žiakov a rodičov I.stupňa a budúcich prvákov. Žiaci školy pod vedením Ing. Terézie Setnickej prezentovali svoju prácu s programovateľnými robotmi na pedagogickej konferencii Rastieme spoločne na pôde TSK 25.04.2023. O všetkých aktivitách žiakov aj učiteľov škola pravidelne informuje verejnosť prostredníctvom webovej stránky zsslatina.sk, facebookovej stránky a príležitostne v Bánovských novinách.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

A) Dlhodobé projekty:

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 2

Národný projekt IT akadémia

e-Testovanie

Príroda nás učí i spája

Záhrada, ktorá učí

Erasmus+ : akreditácia školy pre obdobie 2023 - 2027

e-Twinning

EKOalarm

Biolearn - Biomimikry

EDUBEE - opeľovače, včielky samotárky

SADOVO

B) Krátkodobé projekty:

Predškoláci II

Spolu múdrejší III

Motýlia záhrada

Life IP - Vieme, čo dýchame

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 03.11.2022

Druh inšpekcie: následná - Protipožiarna ochrana

Zistenia:

- všetky opatrenia nariadené pri komplexnej protipožiarnej kontrole boli splnené

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 22.03.2023

Druh inšpekcie: kontrolná - Regionálny úrad školskej správy Trenčín - školské inšpekčné stredisko

Zistenia:

- počas celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka T9 - 2023 boli dodržané všetky záväzné nariadenia a testovanie prebehlo v poriadku

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Vybavenie tried:

- všetky triedy sú vybavené novými lavicami a stoličkami pre deti, novými tabuľami aj úložnými priestormi, oddychovými kútikmi pre deti, v triede 1. ročníka je interaktívna tabuľa, v roku 2021 boli v triedach I.stupňa zriadené triedne knižnice doplnené knihami zakúpenými v rámci projektu Čítame radi 2

- v triedach sú vytvorené oddychové kútiky pre žiakov

- priestory materskej školy sú vybavené novými lehátkami, stolmi a stoličkami pre deti, úložnými skrinkami v herni, šatňovými skrinkami a interaktívnou tabuľou, v budúcnosti je potrebné zabezpečiť v priestoroch MŠ vhodný priestor na skladovanie matracov a posteľnej bielizne, taktiež nový počítač

- spoločné priestory školy - chodby + toalety a priestory kuchyne - boli vymaľované v mesiaci júl 2018

- v roku 2022 boli inštalované nové zásteny na toaletách v materskej škole

- z finančných prostriedkov rozvojového projektu Predškoláci II bola v roku 2022 zariadená nová trieda MŠ pre 5 a 6 ročné deti

- všetky triedy sú vybavené nádobami na separovaný zber

- v každej triede je umiestnený počítač s propojením na internet

- na triedach sú umiestnené relaxačné sedacie vaky pre žiakov

- na chodbách na 1.poschodí sú malé knižničky so sedačkami pre mladších žiakov zakúpené v roku 2023

Vybavenie špeciálnych učební:

- počítačová učebňa je od roku 2022 vybavená novou výpočtovou technikou pre 16 žiakov s modulmi ZERO klient a jednou učiteľskou stanicou s interaktívnou tabuľou, vizualizérom a scanerom, V roku 2020 bola do PC učebne zakúpená nová 3D programovateľná tlačiareň s možnosťou gravírovania laserom DOBOT MOOZ, v septembri 2021 boli v práci s ňou odborne zaškolení štyria pedagógovia a žiaci 8.a 9. ročníka, pre mladších žiakov boli zakúpené tri programovateľné roboty QOOPERS, v školskom roku 2020/2021 sme v rámci grantu ENTER Telekom získali programovateľné micro:bity s príslušenstvom. V roku 2022 sme pre deti MŠ a prvákov zakúpili programovateľného robota Qobo

- prírodovedná učebňa prešla čiastočnou rekonštrukciou, je vybavená novým učiteľským pracovným stolom, interaktívnou i klasickou tabuľou a skrinkami na pomôcky, v budúcnosti je potrebné učebňu vybaviť aj vhodnými pracovnými stolmi pre žiakov, kabinetné zbierky prírodovedných predmetov sú doplnené novými didaktickými pomôckami získanými z projektu Dielne II, taktiež sa priebežne dopĺňajú pomôckami získanými z iných grantov a projektov a tiež zakúpenými prevažne z fondu ZRŠ

- priestory školskej dielne sú vybavené pracovnými stolmi pre 14 žiakov, dielenskými skriňami, nástennými mapami, tabuľou, modelmi jednoduchých zariadení z domácnosti, náradím na opracovanie dreva, kovov i plastov, záhradníckym náradím pre mladších i starších žiakov a rôznymi žiackymi stavebnicami, v rámci projektu Záhrada, ktorá učí (Živica) bola vyrobená solárna sušiareň, ktorú žiaci využívajú na sušenie jabĺk a byliniek zo školského sadu

- školská knižnica je vybavená úložnými priestormi pre knihy, žiackymi stolmi, učiteľským stolom, interaktívnou tabuľou, kútikom na čítanie a úložnými priestormi pre záujmové útvary, v roku 2021 boli zakúpené nové stoličky pre čitáreň a knižničná zbierka bola doplnená knihami zakúpenými z dotácie v rámci projektu Čítame radi

Vybavenie telocvične:

- priestory telocvične sú zariadené starším vybavením, jedna miestnosť na osobnú hygienu prešla kompletnou rekonštrukciou, v druhej je nutná rekonštrukcia. Kabinetná zbierka je priebežne dopĺňaná novým športovým náradím a pomôckami (futbal, florbal, bedminton, volejbal, basketbal, rugby, kinball, gymnastika), vyučujúci TŠV v spolupráci s pánom školníkom sa pravidelne starajú o areál školských športovísk (multifunkčné ihrisko, alfaltové ihrisko, bežecká dráha, doskočisko). V spolupráci s občanmi sa upravil priestor pre posilňovňu. V priestoroch telocvične je nutná rekonštrukcia elektroinštalácií, podláh, rekonštrukciou prešlo v roku 2017 kúrenie. V areáli asfaltového ihriska bola z grantu Nadácie Volkswagen osadená streetballová konštrukcia. Pre účely vyučovania telesnej a športovej výchovy a podpory zdravého pohybu detí v školskom klube detí boli z tohto grantu zakúpené aj outdoorové hry pre mladších aj starších žiakom a prenosný minibasketbal. V júli 2020 boli pánom školníkom vymaľované obe šatne a osadené nové vešiaky na oblečenie. V apríli 2021 boli vymaľované priestory telocvične. Aj v školskom roku 2022/2023 bolo z prostriedkov Združenia rodičov školy zakúpené nové športové náradie na volejbal, florbal a stolný tenis.

Vybavenie Školského klubu detí:

- priestory ŠKD sú vybavené novým zariadením, z prostriedkov Rady školy - výťažok z 11. školského plesu - boli zakúpené skrine na pomôcky, skrinky na hračky, rôzne spoločenské hry a hračky pre menšie i väčšie deti a dve nové rozkladacie sedačky. V školskom roku 2022/2023 sa dokúpili vhodné spoločenské hry pre obe oddelenia.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Úspechy školy v školskom roku 2022/2023:

- účasť a výborné výsledky žiakov vo vedomostných súťažiach na okresnej, regionálnej i národnej úrovni

- získanie podpory v rámci viacerých grantov, národných a rozvojovývh projektov: Erasmus+, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, IT akadémia, Predškoláci II, Spolu múdrejší III, zaradenie školskej prírodnej záhrady do EKOmapy trenčianskeho kraja

- dislokácia všetkých absolventov na stredné školy, väčšina absolventov sa zapísala na študijné odbory s maturitou

- výborná spolupráca učiteľov a asistentov učiteľa a ich individuálna podopra žiakov, implementácia inklúzie do života a kultúry školy

- zapájanie žiakov do environmentálne ladených projektov

- podpora jazykových a prezentačných zručností mladších i starších žiakov

- pozitívna klíma v škole i v triedach

- využívanie areálu školy ako alternatívneho učebného priestoru - výchovno-vzdelávací proces prenášame do prírody

- výborná spolupráca s odbornými poradenskými zariadeniami pri vytváraní inkluzívneho prostredia, práci s integrovanými žiakmi i v rámci preventívnych aktivít

- dôvera a podpora zo strany Rady školy a rodičov

- zavádzanie základov programovania do vyučovania v MŠ, na I. aj II.stupni ZŠ

- zriadenie pozície školského digitálneho koordinátora a získanie podpory na jeho financovanie v rámci NP POP III

- získanie partnerských škôl a vzdelávacích organizácií v rámci Európy vďaka projektom eTwinning a Erasmus+

Nedostatky školy v školskom roku 2022/2023:

- veľmi nízka podpora zo strany MŠVVaŠ SR v oblasti zabezpečenia digitálnych technológií

- nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj školy, zrušenie viacerých grantových schém v trenčianskom kraji i na Slovensku

- vyčerpanosť a preťaženie pedagógov, časté suplovanie

- potrebná revitalizácia areálu školy a oplotenia školského pozemku

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 8

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: 14

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2023: 14

Počet detí, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania: 1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023: 0 žiakov

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Prehľad o dislokácii žiakov 9. ročníka na stredné školy:

6 žiakov - študijné odbory

2 žiaci - učebný odbor

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Všetci žiaci deviateho ročníka boli úspešne prijatí na vybrané stredné školy.

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaAjBDEvFGHvChIKAJMNvONPvPr
2.A   1  1   1,331   
3.A1,09  1  1 1 1,091 11,09
4.A1,33  1  1 1 1,331 11,17
5.A2,181,251,251 11 1 1,911   
6.A1,451,271,1811,451,361 1 1,9211  
7.A1,731,731,5511,641,9111,6411,572,4511,27  
8.A1,711,861,7111,641,7911,931,071,52,7111,21  
9.A21,251,2511,381,5 1,8812,132,2511  
1.A   1  1   11   

TriedaPrRGVSjSprTTŠVVlVuVv
2.A1,08 1,251 1  1
3.A  1,181 11,09 1
4.A 1,171,561 11,17 1
5.A 1,082111  1
6.A  21111 1
7.A  2,09111  1
8.A  2,64111  1
9.A  2,13111  1
1.A1 11 1  1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A121200
2.A121200
3.A111100
4.A181800
5.A121200
6.A131101
7.A131102
8.A151401
9.A9801

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

- osobné náklady

- prevádzka a opravy budov a zariadení

- nákup didaktických pomôcok a digitálnych technológií

- čistiace prostriedky, dezinfekcia a ochranné pomôcky

- cestovné

- kancelárske potreby

- nákup digitálnych technológií

- podpora začlenenia detí utečencov

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

- nákup hier, didaktických a učebných pomôcok, farieb, papiera a kreatívnych potrieb, prevádzkové náklady

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia

- osobné náklady na zabezpečenie záujmovej činnosti žiakov

- energie

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb

- nákup učebných a didaktických pomôcok

- nákup farieb a kancelárskych potrieb pre deti a žiakov

- odmeny žiakom za reprezentovanie školy a výborné študijné výsledky

- nákup športových potrieb

- nákup digitálnych technológií

- doprava žiakov (škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik)

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet skupínVedúci
Cvičenia zo slovenského jazyka Mgr. Silvia Dlábiková
Matematický krúžok Mgr. Jana Adámková
Mladí vedátori Mgr. Ivana Mikušová
Mladý záchranár  Mgr. Veronika Janechová
Múdre hlavičky Mgr. Zdenka Vrbičanová
Stále zvoní Mgr. Jana Fodreková
Stolný tenis PhDr. Eulália Pomikalová
Stromáčik Mgr. Katarína Striežencová
Zábavné programovanie Ing. Terézia Setnická
Základy bedmintonu Mgr. Alexandra Kopčanová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi bola v školskom roku 2022//2023 na veľmi dobrej úrovni. Väčšina rodičov sa pravidelne zúčastňovala nielen plenárneho združenia rodičov, ale aj triednych aktívov a aktívne spolupracovala s vyučujúcimi. Väčšina rodičov využíva aktívne na komunikáciu so školou a vyučujúcimi portál alebo mobilnú aplikáciu edupage, čo výrazne uľahčuje a sprehľadňuje vzájomnú komunikáciu. Rodičia opätovne prispeli na rozvoj školy aj formou 2% daní.

Záver

Vypracoval: Mgr. Ivana Mikušová

V Slatine nad Bebravou, 16.09.2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 16.09.2023

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obec Slatina nad Bebravou

s c h v á l i ť

Správu Základnej školy s materskou školou Slatina nad Bebravou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Lukáš Pavlis

predseda Rady školy

pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Slatina nad Bebravou

s c h v a ľ u j e

Správu Základnej školy s materskou školou Slatina nad Bebravou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Bc. Alena Vranková

starostka obce