Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt 2% dane O škole Novinky Jedálny lístok Poskytovanie informácií Mapa Ochrana osobných údajov GDPR
Navigácia

O škole

História školy

Charakteristika školy

 

Základná škola s materskou školou v Slatine nad Bebravou bola zriadená k 1.10. 2005. Je to plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou s deviatimi postupnými ročníkmi. V každom ročníku je po jednej triede s priemerným počtom žiakov 13. Škola je situovaná v nádhernom prostredí Strážovských vrchov, jej školský obvod tvorí osem obcí regiónu Podhorie - Podlužany, Timoradza, Krásna Ves, Slatinka nad Bebravou, Slatina nad Bebravou, Šípkov, Čierna Lehota a Trebichava.

 

Budova školy bola daná do užívania 1.9.1963. Napriek veku je v zachovalom stave a prešla niekoľkými rekonštrukciami (výmena elektroinštalácií, rekonštrukcia plynovej kotolne a strechy). Okrem klasických tried je žiakom a učiteľom k dispozícii špeciálna učebňa na výuku prírodovedných predmetov s interaktívnou tabuľou e-beam (v budúcnosti plánovaná modernizácia), počítačová učebňa s 15 PC vybavená modernou interaktívnou tabuľou a projektorom s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou, dielňa pre výuku technickej výchovy, školská knižnica, prírodná učebňa, telocvičňa, asfaltové a multifunkčné ihrisko. V každej triede je funkčné pripojenie na internet, v jednej triede je kombinovaná keramická tabuľa vhodná na projekciu, učitelia pri výuke využívajú tri dataprojektory a ďalšiu audiovizuálnu techniku. Vybavenie kabinetov nie je postačujúce, väčšinou pochádza ešte z prvotného vybavenia školy. Je preto nutné pomôcky pravidelne inovovať a dopĺňať. Pri obnove učebných pomôcok je potrebné viac zainteresovať rodičov a sponzorov školy. Škola systematicky pracuje na zveľadovaní  a modernizácii interiéru a tiež na úprave okolia školy. Pri týchto aktivitách úzko spolupracuje so zriaďovateľom, Radou školy a Združením rodičov školy. V priestoroch školy je zriadené Regionálne múzeum Podhoria a pracuje tu detský folklórny súbor Podhoranček. Okrem úcty k tradíciám vedieme žiakov aj k ochrane životného prostredia. V areáli školy je tiež zriadené miniarborétum, o ktoré sa starajú žiaci pod vedením vyučujúcej biológie.

 

Snahou školy je všestranný rozvoj žiakov nielen po vedomostnej stránke, preto spolupracujeme so Základnými umeleckými školami, ktoré v priestoroch školy zabezpečujú výuku hudobného, tanečného a výtvarného odboru.

 

Škola združuje školské zariadenia Školský klub detí  a Školskú jedáleň.